Algemene voorwaarden

 • Voor aanvang van alle werkzaamheden dient de ruimte volledig leeg en toegankelijk te zijn.
 • Werkzaamheden niet genoemd in deze offerte zijn uitgesloten, of als meerwerk uit te voeren
  waarvoor steeds een nieuwe offerte uitgebracht zal worden.
 • Na het ontvangen van een getekende offerte nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op
  voor het inplannen van de werkzaamheden.
 • De offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen.
 • Werkzaamheden met asbesthoudende materialen zijn uitgesloten.
 • Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de aannemer of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de aannemer. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door de aannemer gedaan verzoek op kosten van de opdrachtgever aan hem te worden teruggezonden.

Verplichtingen van de opdrachtgever

Tenzij anders is overeengekomen zorgt de opdrachtgever ervoor dat de aannemer tijdig kan
beschikken:

 • Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals
  publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen), zo nodig in overleg met de
  aannemer
 • Over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden
  uitgevoerd
 • Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en
  hulpmiddelen
 • Over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming,
  gas, perslucht en water.

De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de opdrachtgever

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om vóór de dag waarop het werk als opgeleverd geldt
van het werk zelf dan wel door derden werkzaamheden uit te (laten) voeren, behoudens
toestemming van de aannemer.

Kostenverhogende omstandigheden

Kostenverhogende omstandigheden zijn omstandigheden:

 • die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening
  behoeft te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen,
 • die de aannemer niet kunnen worden toegerekend en
 • die de kosten van het werk verhogen.

Kostenverhogende omstandigheden geven de aannemer recht op vergoeding van de daaruit
voortvloeiende gevolgen.

Betalingen

Betaling van een ingediende factuur dient plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum,
met dien verstande dat bij de oplevering alle ingediende termijnfacturen en de facturen
met betrekking tot het overeengekomen meerwerk dienen te zijn voldaan.

Binnen een redelijke termijn na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt dient de aannemer
de eindafrekening in.

Betaling van het aan de aannemer verschuldigde bedrag van de eindafrekening dient plaats te
vinden uiterlijk 30 dagen na de dag waarop de aannemer de eindafrekening heeft ingediend.

Oplevering en onderhoudstermijn

Het werk geldt als opgeleverd wanneer de aannemer heeft medegedeeld dat het werk gereed is
voor oplevering en de opdrachtgever het werk heeft aanvaard. Ter gelegenheid van de oplevering
wordt een door beide partijen te ondertekenen opleveringsrapport opgemaakt.

Indien de opdrachtgever het werk in gebruik neemt, geldt het werk als opgeleverd.

Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor risico van de opdrachtgever.

In gebreke blijven van de opdrachtgever

Indien de opdrachtgever met de betaling van hetgeen hij ingevolge de overeenkomst aan de
aannemer verschuldigd is in gebreke blijft, is hij daarover met ingang van de vervaldag de
wettelijke rente verschuldigd. Indien na verloop van 14 dagen na de vervaldag nog geen betaling
heeft plaatsgevonden, wordt het in de voorgaande zin bedoelde rentepercentage met 2
verhoogd.

Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is de aannemer gerechtigd tot invordering van het
verschuldigde over te gaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch heeft
aangemaand om alsnog binnen 14 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven.

Indien de aannemer tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke
kosten voor rekening van de opdrachtgever.